GeoFutura d.o.o.

GEODETSKI PROJEKT

Prema pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14) i pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu (NN 56/14) geodetski projekt, kada je potvrđen od katastarskog ureda, je sastavni dio idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole ili glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica i smještaj jedne ili više građevina. Sastavni dijelovi geodetskog projekta su geodetski situacijski nacrt (položajni i visinski prikaz postojećeg terena za potrebe projektiranja) i geodetska situacija građevine (oblik građevne čestice sa smještajem građevine prema uvjetima zahvata u prostoru). Prije izgradnje novog objekta potrebno je iskolčiti, označiti na terenu, buduću građevinu prema popisu koordinata iz geodetskog projekta i priložiti izjavu ovlaštenog inženjera geodezije, u pisanom obliku, da je građevina iskolčena prema podacima iz geodetskog projekta.
Geodetski projekt provodi katastarski ured na temelju izvršne uporabne dozvole za koju je potrebna izjava ovlaštenog inženjera geodezije, u pisanom obliku, o usklađenosti izvedene građevine s geodetskim projektom.

GEODETSKI ELABORATI

Geodetski elaborati (GE) se izrađuju za evidentiranje promjena na katastarskoj čestici i najčešće se izrađuje:

GE za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama (upis objekta) i izrađuju se:
za nezakonito izgrađene objekte na temelju rješenja o izvedenom stanju.
za novoizgrađene objekte, koji su izgrađeni temeljem potvrde glavnog projekta, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu uz koji se prilaže i izjava ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenosti izvedene građevine s elaboratom iskolčenja. Osim za katastar nekretnina (zemljišta) GE se izrađuje i za zemljišnu knjigu (gruntovnicu).

PARCELACIJSKI ELABORATI

Parcelacijski elaborati se izrađuju za diobu ili spajanje katastarskih čestica:

 • za građevinsko zemljište prema lokacijskoj dozvoli, rješenju o utvrđivanju građevne čestice, građevinskoj dozvoli ili drugim aktom za građenje.
 • za poljoprivredno zemljište na temelju uvjerenja da se čestice ne nalaze u građevinskom području

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA (PGP)

Posebna geodetska podloga (PGP) je topografski prikaz snimljene situacije zajedno s visinskim kotama.
PGP služi kao podloga za izradu idejnog projekta, za ishođenje dokumenata prostornog uređenja, za utvrđivanje građevne čestice, ...

ELABORAT ISKOLČENJA

Prije izgradnje novog objekta potrebno je izraditi elaborat iskolčenja (u slučaju kada se ne izrađuje geodetski projekat) na temelju  potvrde glavnog projekta. Elaborat iskolčenja je sastavni dio dokumentacije na gradilištu tijekom njegove izgradnje, a iskolčenje građevine je ustvari prijenos projekta iz digitalnog ili analognog oblika u stvarnost prema zadanim uvjetima zahvata u prostoru.

GEODETSKI ELABORAT ZA PROVEDBU U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

ili usklađenje zemljišne knjige prema katastrom operatu potrebno je izraditi radi usklađenosti i daljnjih promjena na nekretnini uključujući i prodaju.

GEODETSKO SNIMANJE INSTALACIJA (VODOVA)

Geodetsko snimanje instalacija, odnosno vodova, namjenjeno je prvenstveno za upis i evidentiranje u katastar vodova. Snimaju se za potrebe novoizgrađene instalacije ili priključka objekta, a mogu biti:

 • elektroenergetski (struja)
 • telekomunikacijski (telefon)
 • vodovodni (voda)
 • kanalizacijski
 • toplovodni
 • plinovodni
 • naftovodni

ELABORAT ETAŽIRANJA

Elaborat etažiranja (plan posebnih dijelova građševine) je postupak uspostavljanja etažnog vlasništva, odnosno vlasništva nad dijelom objekta (stan, poslovni prostor, garaža, ...). Za izradu elaborata etažiranja potrebno je upisati objekt u katastar i zemljišnu knjigu i prikupiti svu dokumentaciju (glavni projekat, građevinska dozvola, uporabna dozvola).

LEGALIZACIJA

Legalizacija je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada koji je produžen do 30. lipnja 2018. godine pa je potrebno predati zahtjev za sve građevine koje su izgrađene, dograđene, nadograđene ili rekonstruirane bez dokumenta kojim se takva gradnja odobrava. Ukoliko još nemate potrebnu dokumentaciju (Geodetski Snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade) slobodno nam se obratite pošalji upit i mi ćemo Vam pomoći oko kompletne dokumentacije u suradnji s arhitektonskim uredom. Po ishođenju rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade potrebno je objekat upisati u katastar i zemljišnu knjigu, a ukoliko nemate formiranu građevnu česticu za tu građevinu potrebno je ishoditi rješenje o utvrđivanju građevne čestice

GEODETSKO VJEŠTAČENJE

Geodetska vještačenja izrađena su u postupcima:

 • uređenja međa
 • razvrgnuća suvlasništva
 • služnost puta, prolaza

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Diretor tvrtke je Danijel Markovica, diplomirani inženjer geodezije s ovlaštenjem i stalni sudski vještak.
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080869163.
Temeljni kapital iznosi 20.000 kn - uplaćen u cijelosti.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
Račun (IBAN): HR8023600001102375994  SWIFT: ZABAHR2X