GeoFutura d.o.o.

DIGITALNI GEODETSKI ELABORATI (DGE)

Prema novom pravilniku izrađuju se Digitalni Geodetski Elaborati (DGE) za sve vrste geodetskih elaborata i predaju se putem servisnog poslužitelja OSS-a kao jedinstvenog poslužnog mjesta za zajednički informacijskui sustav (ZIS) zemljišnih knjiga i katastra.

Upis objekta za 24 sata (od snimanja objekta preko izrade elaborata do predaje u katastarski ured - sve unutar 24 sata).

danijel.markovica@geofutura.hr

PARCELACIJSKI ELABORATI

Parcelacijski elaborati se izrađuju za diobu ili spajanje katastarskih čestica:

  • za građevinsko zemljište prema lokacijskoj dozvoli, rješenju o utvrđivanju građevne čestice, građevinskoj dozvoli ili drugim aktom za građenje.
  • za poljoprivredno zemljište na temelju uvjerenja da se čestice ne nalaze u građevinskom području

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA (GEODETSKA PODLOGA)

Geodetska situacija stvarnog stanja (geodetska podloga) je topografski prikaz snimljenog terena u položajnom i visinskom smislu.
Geodetska podloga služi kao podloga za izradu idejnog/glavnog projekta, za ishođenje dokumenata prostornog uređenja ili graditeljstva, za utvrđivanje građevne čestice, ...

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE

Geodetska situacija građevne čestice je situacija planirane građevine odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu te je sastavni dio idejnog/glavnog projekta.

Osim geodetskih situacija sastavni dio idejnog/glavnog projekta je i popis koordinata izrađen i u GML formatu.

ELABORAT ISKOLČENJA

Prije izgradnje novog objekta potrebno je izraditi elaborat iskolčenja na temelju pravomoćne građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta. Elaborat iskolčenja je sastavni dio dokumentacije na gradilištu tijekom njegove izgradnje, a iskolčenje građevine je ustvari prijenos projekta iz digitalnog oblika u stvarnost prema glavnom projektu.

GEODETSKI ELABORAT ZA PROVEDBU U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

ili usklađenje zemljišne knjige prema katastrom operatu i stvarnom stanju koje je potrebno izraditi radi usklađenosti i daljnjih promjena na nekretnini uključujući i prodaju.

GEODETSKO SNIMANJE INFRASTRUKTURE (INSTALACIJA)

Geodetsko snimanje infrastrukture, odnosno instalacija (vodova), namjenjeno je prvenstveno za upis i evidentiranje u katastar infrastrukture. Snimaju se za potrebe novoizgrađene infrastrukture ili priključka objekta, a mogu biti:

  • elektroenergetski (struja)
  • telekomunikacijski (telefon)
  • vodovodni (voda)
  • kanalizacijski
  • toplovodni
  • plinovodni
  • naftovodni

ELABORAT ETAŽIRANJA

Elaborat etažiranja (plan posebnih dijelova građevine) je postupak uspostavljanja etažnog vlasništva, odnosno vlasništva nad dijelom objekta (stan, poslovni prostor, garaža, ...). Za izradu elaborata etažiranja potrebno je upisati objekat u katastar i zemljišnu knjigu i prikupiti svu dokumentaciju (glavni projekat, građevinska dozvola, uporabna dozvola).

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Diretor tvrtke je Danijel Markovica, diplomirani inženjer geodezije s ovlaštenjem i sudski vještak.
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080869163.
Temeljni kapital iznosi 20.000 kn - uplaćen u cijelosti.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
Račun (IBAN): HR8023600001102375994  SWIFT: ZABAHR2X